JPK_VAT co grozi za błędne sporządzenie pliku?

Gdy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej przez podatnik ewidencji błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowej transakcji, wezwie podatnika do ich skorygowania. Naczelnik w wezwaniu określi 14-dniowy termin na przesłanie przez podatnika ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożenie wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Pamiętać należy, że w sytuacji, gdy podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji, nie złoży wyjaśnień lub zrobi to po terminie, albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć mu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Kara ta nakładana jest w formie decyzji. Na uiszczenie tej kary podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kara nie zostanie nałożona na podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Kara w wysokości 500 zł za każdy błąd zostanie nałożona na podatnika, który zignoruje wezwanie urzędu skarbowego i nie prześle skorygowanej ewidencji, nie złoży wyjaśnień lubzrobi to po terminie, albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których była mowa w wezwaniu.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/