Ostatnia grupa podmiotów objęta obowiązkiem PPK

Zgodnie z zasadami, proces wprowadzenia Pracowniczym Planów Kapitałowych jest uzależniony od ilości osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Ostatnią turą wdrożenia PPK są podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych. W związku z czym przypominamy terminy związane z przystąpieniem do PPK przez podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób:

  • do 23 kwietnia 2021 należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
  • do 10 maja 2021 należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK

Ustawodawca w Ustawie o PPK zawarł jeden wyjątek w sprawie obowiązku wdrożenia PPK w firmie. Mikroprzedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą uniknąć obowiązku podjęcia czynności prowadzących do wdrożenia PPK. Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartość w złotych 2 milionów euro.

Ustawa przewiduje, iż mikroprzedsiębiorcy nie stosują przepisów ww. ustawy, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej. W przypadku, gdy chociaż jedna osoba zadeklaruje chęć przystąpienia do PPK to mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do podjęcia kroków mających na celu podpisanie umowy o prowadzeniu i zarządzaniu PPK w ww. terminach.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/