admin

admin

Ochrona kobiet w ciąży

 Przepisy wprost wskazują uprawnienia ciężarnej pracownicy. Poniżej przedstawiamy w jakich sytuacjach zatrudniona zyskuje dodatkowe przywileje:  Zakaz rozwiązania umowy o pracę (z pewnymi wyjątkami), Ochrona kobiet w ciąży w trakcie wypowiedzenia, Zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, Zakaz delegacji i zatrudnienia w…

Obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2023

 Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ciąży na płatnikach składek, którzy w 2023 roku stosowali jedną z następujących form opodatkowania działalności gospodarczej: skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek dotyczy również przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej.…

Warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia musi mieć formę pisemną i polega na przedstawieniu drugiej stronie umowy o pracę jednostronnego oświadczenia woli, w którym strona wyraźnie zaznacza, że umowa o pracę przestaje obowiązywać, a także wskazuje przyczyny, z…

Święto pracy

 Święto Pracy wprowadziła II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, kiedy w odpowiedzi na fatalne warunki pracy, niskie płace i pracy do dwunastu godzin zorganizowano strajk. Był on częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego…

Składanie deklaracji PIT do końca kwietnia

 Obowiązkiem każdego podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach. Termin składania deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 upływa 30 kwietnia 2024 roku.W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.  Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś…

Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do ulgi na start

 Osoby fizyczne pozostające w stosunku pracy mierzą się z dylematem czy nie lepiej byłoby założyć własną działalność i wypełniać obowiązki służbowe na podstawie umowy B2B.  Współpraca z byłym pracodawcą ma znaczny wpływa na wysokość opłacanych przez debiutującego przedsiębiorcę składek na…

Pierwszy krok – wezwanie do zapłaty

 Obowiązujące przepisy prawa nie regulują, w jakiej formie należy wezwać dłużnika do zapłaty. Skierowanie wezwania do dłużnika nie jest obowiązkiem wierzyciela przed skierowaniem sprawy do sądu. Wobec braku ustawowych wymogów dotyczących formy wezwania do zapłat, może zostać ono zawarte w…

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe  zawiera informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa i musi być podpisane przez osobę reprezentującą podmiot oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spółki mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do  31 marca 2024 r.…

Odsetki podatkowe o wartości niższej niż 8,70zł

 Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Takie zwolnienie przewiduje  art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.…

pl_PL