Forma prowadzenia działalności – ryczałt ewidencjonowany

Na początku drogi biznesowej klienci często mylą podatek dochodowy i podatek VAT

Formy prowadzenia działalności są związane z podatkiem dochodowym.

Podatnicy maja w tym zakresie szerokie pole manewru.

Zaczniemy od Ryczałtu Ewidencjonowanego.

Jest to najprostsza po karcie podatkowej forma rozliczania się z podatku dochodowego.

Można z niej skorzystać wybierając tą formę na formularzu CIDG lub jeśli już prowadzimy działalność, to możemy przejść na ryczałt do 20 stycznia każdego roku.

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Wyłączone z ryczałtu są:
• działalność prowadzenia aptek,
• działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
• działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
• prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )
• świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośrednictwa finansowego, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
• działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
• wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
• podmioty rozpoczynając działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.
• osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy o pracę, a dodatkowo prowadzące działalność gospodarczą oraz jeśli w nowo założonej działalności będę wykonywane usługi dla poprzedniego pracodawcy, a usługi są te same co były wykonywane poprzednio w ramach umowy o pracę.

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie o ile w roku poprzednim:
• uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
• uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku, a przekroczą limit osiąganych obrotów, nie tracą prawa do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Limit liczony jest według kursu NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą:
20% w zakresie przychodów osiąganych z tytułu wolnych zawodów np: lekarze, tłumacze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki

17% w zakresie przychodów świadczenia usług : parkingu, hotelarskie, fotograficzne, oprogramowania, zajmujących się reprodukcją komputerowych nośników informacji, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, obsługą centrali radio-taxi, pośredniczących w handlu hurtowym, w sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, organizacji wyjazdów turystycznych

8,5% w zakresie przychodów z usług, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.), usług polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, przychody z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą oraz otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego. Stawka 8,5% – stawce ryczałtowej podlegają również usługi: konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących, prowadzenia przedszkoli, zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom, związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

5,5% w zakresie przychodów z prowadzenia działalności wytwórczej, przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży: jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

3% w zakresie przychodów działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalności usługowych w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów), działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów, odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10 proc), usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych). Tą stawką objęte są również niektóre dotacje i subwencje, odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umorzone lub przedawnione zobowiązania, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia, wynagrodzenie płatników.

Sam mechanizm rozliczania się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego jest bardzo prosty. Obliczając zaliczkę na podatek bierze się pod uwagę tylko przychody uzyskane z działalności od tej kwoty odejmujemy zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymany wynik mnożymy przez stawkę podatku która nas dotyczy. W ten sposób powstaje zaliczka, którą możemy pomniejszyć odejmując 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej. Zaliczkę zaokrąglamy jak wszystkie podatki do pełnych złotówek i uiszczamy do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni

W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Wykonując działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu, poza ewidencją przychodów należy prowadzić także inne ewidencje, takie jak ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia czy ewidencja zatrudnienia. Konieczne jest to jednak tylko wówczas, gdy firma posiada składniki majątku trwałego lub zatrudnia pracowników.

Rozliczenie na podstawie ryczałtu może być w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Z rozliczania kwartalnego wyjęci są podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro

Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Służy do tego formularz PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia w tym samym urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania.

Jeżeli oprócz dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, w trakcie roku uzyskało się inne dochody (np. z pracy, z umów zlecenia lub o dzieło), należy w terminie do 30 kwietnia złożyć odrębne zeznanie roczne na odpowiednim formularzu. W zeznaniu tym nie wykazuje się dochodów objętych ryczałtem.

Więcej szczegółów na stronie http://poradnik.wfirma.pl/ której fragmenty przedstawiłam powyżej. Zachęcam również do zapoznania się z

Ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

pl_PL