Konsekwencje transakcji gotówkowych powyżej limitu

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. miała wejść w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz ar. 19 ustawy- Prawo przedsiębiorców. Ustawodawca wprowadził limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do 8.000 zł, oraz przedsiębiorcami a konsumentami do 20.000 zł. Zapisy te wywołały niezadowolenie, dlatego wymienione ustawy wejdą dopiero za rok.

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami jest regulowany przez art. 19 ustawy- Prawo przedsiębiorców. O konsekwencjach nieprzestrzegania limitów gotówkowych stanowią przepisy art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika z nich ze przedsiębiorcy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatności dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeśli w przypadku gdy koszt lub jego część zostanie uwzględniona w kalkulacji podatku dochodowego, przepisy wskazują na konieczność ingerencji w rachunek podatkowy poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenie przychodów, gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Zostanie dodany do niej art. 7b, który będzie ustalał limit transakcji w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Zgodnie z nim konsument jest obowiązany do płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli jednorazowa transakcja wynosi 20.000 zł lub więcej. Mimo, że przepis mówi o obowiązku konsumenta, to faktyczne sankcje spoczywają na przedsiębiorcy. Przyjęcie płatności w takim przypadku w gotówce od klienta skutkować będzie koniecznością rozpoznania przez przedsiębiorcę przychodu, w kwocie odpowiadającej płatności, bez względu na jej wartość dokonanej przez konsumenta.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

pl_PL