PIP będzie kontrolować wdrożenie PPK

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21. W 2022 r. kontrole mają być prowadzone w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, program również przewiduje przeprowadzenie inspekcji na skutek wpływających do PIP skarg.

Podmiot, który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym. Poza tym może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1.000zł do 1.000.000 zł.

pl_PL