Umowa zlecenie ze studentem pracującym na etacie

Zleceniobiorca będący uczniem szkół ponadpodstawowych lub studenci, do ukończenia 26 lat, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia. Tym samym uczeń/student do ukończenia 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy pracodawca dodatkowo zawrze umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w jego firmie na podstawie umowy o pracę. W takim wypadku umowa zlecenia jest traktowana dla celów ubezpieczeniowych w ZUS jak zwykła umowa o pracę i stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

pl_PL