Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Dziś pracodawcy bez zbędnych formalności mogą zatrudnić pracowników pochodzących z Ukrainy. Jedynym obowiązkiem polskiego pracodawcy jest powiadomienie w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy Powiatowego Urzędu Pracy. Dokonać tego można za pośrednictwem systemu elektronicznego: praca.gov.pl . Zawiadomienie złożone w formie papierowej nie będzie uwzględniane.

Uproszczone zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
W związku z sytuacją u naszych sąsiadów obywatele Ukrainy, którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty mogą na terytorium RP wykonywać zawód. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwalać na wykonywanie zawodu, posiadać stosowny dokument tzn. dyplom lekarza lub lekarza dentysty. Nie musi składać oświadczenia o znajomości języka oraz odbywać szkolenia specjalistycznego jak do tej pory. Zawód może być wykonywany jedynie w podmiotach leczniczych i zgłoszony w terminie 7 dni do Ministra Zdrowia.

pl_PL