Przekształcenie spółki, a subwencja z PFR zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. zgodnie z przepisami K.s.h. stanowić będzie jedynie zmianę formy prawnej, w jakiej obecnie działa spółka. Spółka przekształcana stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu do KRS.

Przeprowadzenie reorganizacji skutkującej sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR.

Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/