Rodo a informacje publiczne dostępne w BIP

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych, z tej okazji kilka słów w temacie.

Wszelkie informacje dotyczące spraw publicznych są informacją publiczną. Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Informacje te są udostępniane na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest upowszechnianie informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron teleinformatycznej. Wiele instytucji staje przed pytaniem, jakie dokumenty zawierające dane osobowe mogą być udostępniane przez BIP i przez jaki czas. Przepisy regulujące te informacje można znaleźć w ustawie RODO, jedną z głównych zasad jest zasada ograniczonego przechowywania, wynikająca z art. 5 ust. 1 lit. e).

Przykładem informacji publikowanych w BIP zawierających dane osobowe są oświadczenia o stanie majątkowym radnych, wójtów, sekretarzy gmin itp. Informacje zawarte w oświadczeniu własności są jawne, z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania. Oświadczenia majątkowe są przechowywane maksymalnie przez 6 lat.

Innym przykładem mogą być petycje składane przez osoby fizyczne lub inne podmioty. Jak wynika z art. 4 ust. 3 ustawy i petycjach, petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję. Rozpatrujący petycję jest zobowiązany do przedstawienia petycji w formie cyfrowej, a jeśli składający petycję wyrazi na to zgodę, mogą być ujawnione imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. Podstawą prawną do ujawnienia danych osobowych osoby składającej petycję na stronie internetowej organie rozpatrującego będzie zgoda w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych wskazane w RODO w art. 4 pkt 11 oraz w art. 7 i art 8.