Zatrudnienie cudzoziemca zasady opodatkowania

Dostępne są różne drogi i stawki, w zależności od statusu rezydencji:

  • Na osoby nie będące Polskimi rezydentami podatkowymi, którzy uzyskują polskie przychody należy zastosować zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 20% (art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Cudzoziemiec który przedstawi certyfikat rezydencji pochodzący z administracji podatkowej kraju zamieszkania, pracodawca ma możliwość odprowadzania za takiego pracownika odpowiednio niższych stawek podatkowych lub w szczególnych przypadkach nie odprowadzać ich wcale.

Należy jednak zachować czujność przy obywatelach ukraińskich, gdyż konwencja zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą ustanawia indywidualne regulacje:

  • Osoba stale zamieszkująca Ukrainę (posiadająca ukraiński certyfikat rezydencji),uzyskuje przychód z Polski podlegający opodatkowaniu jedynie na Ukrainie (Dz. U. Z 1994 r. nr 63, poz. 269 ze zm. art. 14 ust. 1 Konwencja zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą).
  • Przychód obywatela Ukrainy, który posiada polską rezydencję podatkową podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/