Zmiany w kodeksie spółek handlowych

13 października 2022 wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. Dotyczy ona zmian w funkcjonowaniu grup spółek. Z nowej definicji grup spółek wynika, iż grupa taka ma kierować się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu. Owa wspólna strategia ma uzasadnić sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółkami zależnymi. Spółka dominująca będzie mogła wydać wiążące polecenia spółkom zależnym.

Zreformowane zostaną także zasady sprawowania nadzoru w spółkach kapitałowych, w tym wprowadzone będą nowe reguły funkcjonowania rad nadzorczych. Organ ten ma być bardziej aktywny. Uregulowane będą również zasady sporządzania protokołu z posiedzeń zarządu oraz wymóg niekaralności członków organu spółki.